Ďakujeme Vám za Váš záujem  o opravy klavírov v našom Atelier Piano.  Poradovník opráv  evidujeme do konca roka  2022.  Prosíme zákazníkov, aby sa v prípade záujmu o vykonanie malých či väčších opráv pianín a klavírov obrátili na inú klavírnu firmu !! 

 

 • Základný servis -  regulácie mechaník i s pedalizačným systémom

 • Malé i veľké opravy pianín a klavírov 

 • Povrchové úpravy starších nástrojov - zmena farby na mieru interiéru, zmena dizajnu a úprava pre originálnosť ( drevorezba, umelecká kresba, intarzie atď.)

 • Odborná montáž do pianín a klavírov klimasystém od značky DAMPP CHASER 

 • Rekonštrukcie a opravy historických strunových klávesových nástrojov, klavírov a pianín zaradených do 1. triedy, s obnovou charakteristických znakov výrobcu, pečatí a ocenení, ktoré pre danú značku boli certifikátom kvality. Opravy sú realizované vďaka spolupráci s rakúskou majstrovskou klavírnou dielňou pána Philippa SCHNEIDER. Pri rekonštrukciách historických nástrojov je kladený dôraz na zachovanie pôvodnej technológie a materiálov, ktoré boli používané v tej dobe pri výrobe nástrojov; dosiahnuť pôvodný zvukový charakter a technickú detailnosť, ktorou sa výrobcovia v danej dobe odlišovali jeden od druhého.

 • Predaj starších pianín a klavírov 

 • Predaj nových pianín a kavírov zn. PETROF

 • Certifikovaný záručný i pozáručný servis pianín a klavírov

 • Predaj klavírneho príslušenstva

 • Úradné odborné a znalecké posudky pianín a klavírov pre súdy, organizácie i súkromné osoby. Súčasťou posudku, ohodnoteniu pianín a klavírov predchádza vopred dohodnutá detailná technická obhliadka pianína, alebo klavíra.

UPOZORNENIE :

 Telefonicky, prípadne mailom žiadate, aby som sa podľa Vášho popisu pianína , alebo klavíra vyjadril, ohodnotil, zistil :

 • reálny technický stav nástroja a určil potrebnú opravu a cenu. 

 • pravdepodobnú, približnú, alebo ako často uvádzate, historickú hodnotu nástroja.

 • zostatkovú alebo najlepšie  trhovú cenu za ktorú by Ste mohli predať svoje staré pianíno prípadne klavír.

Pokiaľ potrebujete akúkoľvek vyššie uvedenú službu, s radosťou ju vykonám, vyjadrím sa až po vykonanej technickej obhliadke Vášho pianína , alebo klavíra !!

 PRED  OPRAVOU                                                                                                PO  OPRAVE

Ošetrovanie , ladenie, opravy a údržba pianín a klavírov.

 

Klavír i pianíno si vyžaduje určitú starostlivosť. Životnosť klavíra a pianína je z veľkej časti závislá na tom, ako sa  s nástrojom zaobchádza a v akom stave sa udržuje. Veľa vonkajších vplyvov, ktoré sa prejavujú nebadane a nevenujeme im dostatočnú pozornosť, vedú k čiastočnému, niekedy až k úplnému znehodnoteniu hudobného nástroja. Klavíru i pianínu by mala byť venovaná dostatočná starostlivosť v koncertných sálach na školách, ale i v domácnostiach, či v inom prostredí. Práve tam, kde sa nástroj najviac používa je potrebné vykonávať pravidelnú- odbornú kontrolu a údržbu. Nástroj na ktorom sa málo hrá, alebo sa vôbec nepoužíva, doporučuje sa občasná odborná kontrola (3 roky) spojená s preladením a vyčistením nástroja.

 • Transport  nástroja.

Už samotná doprava a uloženie nástroja do miestnosti by malo byť vykonané odborne. Konštrukciu  nástroja poškodzujú náhle nárazy pri  nakladaní a vykladaní z dopravného prostriedku a pohybu s ním. Môžu sa poškodiť skriňové dielce, ale i vnútro nástroja, pokiaľ sa s nástrojom zaobchádza  bezohľadne.

Pokiaľ nástroj prepravujeme v zime v studenom a mrazivom počasí, je nutné zabezpečiť, aby sme nástroj neuložili do vykúrenej miestnosti. Pokiaľ by sme takýto prechladnutý nástroj uložili do vykúrenej miestnosti orosia sa skriňové dielce ale i celé vnútro nástroja- ladiace kolíky, závesné kolíky, struny, vruty atď. ...  Drevené časti by nasiakli vlhkosťou a kovové časti by časom začali hrdzavieť. Preto je potrebné pred transportom nástroja zaistiť, aby miestnosť v ktorej bude nástroj uložený, nebola predodňom vykurovaná. Do takto pripravenej miestnosti umiestnime nástroj!! Neotvárame žiadne časti nástroja! Necháme nástroj aklimatizovať 24 hodín! Na druhý deň mierne zvýšime teplotu. Chlad postupne z nástroja vyprchá a teploty sa vyrovnajú. Na tretí deň môžeme vykúriť miestnosť na požadovanú teplotu. Nástroj otvoríme a skontrolujeme či nedošlo pri transporte k poškodeniu. Skriňové dielce poutierame flanelovou utierkou, alebo jelenicou.

Prevezený nástroj do iného prostredia a miestnosti, nielen v zimnom období, ale v akomkoľvek ročnom období, je potrebné po aklimatizačnej dobe nechať skontrolovať odborne vyškoleným technikom. Preto sa doporučuje po 3 - 4  týždňoch objednať odborného technika, ktorý nástroj prekontroluje a naladí.

 • Uloženie nástroja v miestnosti.

Nástroj je potrebné uložiť v miestnosti tak, aby sa s ním nehýbalo, kolieska plne doliehali na dlážku a nástroj stál v kolmej polohe. Nesprávna poloha uloženia spôsobuje rušivé rezonancie, neskoršiu deformáciu nástroja i skriňových častí. Pianíno umiestnite cca 10 cm od steny, aby sa zvuk mohol lepšie rozvinúť a šíriť v miestnosti. Pianíno by malo byť uložené na vnútornej stene budovy v prirodzene suchej miestnosti v dostatočnej vzdialenosti od vykurovacích telies , kachľových a krbových pecí. Najlepšie umiestnenie v miestnosti je opačná strana oproti oknám a vykurovacím telesám. Ideálne nie ja ani miesto medzi vetracím oknom a dverami. Prievan prudko zmení v nástroji teplotu a vlhkosť čo spôsobí napr. rozladenie hudobného nástroja.

Doporučujeme Vám celoročne sledovať izbovú teplotu a vlhkosť v rôznych ročných obdobiach. Vďaka nameraným hodnotám vykonajte opatrenia pre dostatočnú relatívnu vlhkosť k prirodzenej izbovej teplote :

 • Teplota v miestnosti  19 - 20 °C  doporučená relatívna vlhkosť vzduchu 45 - 55 % 

 • Teplota v miestnosti         22 °C  doporučená relatívna vlhkosť vzduchu 55 - 60 % 

Vlhké prostredie : Ak umiestnite klavír, alebo pianíno vo vlhkom prostredí ( 70% a viac) drevo, koža a všetky plstené časti naberú vlhkosť, zhorší sa pôvodný chod mechanizmu, zmení sa repetícia, zmení sa zvuk , zníži sa celková úžitková hodnota. Zvýšenú vlhkosť v dome cítiť za pliesňami. Typický zápach starých domov bez spodnej izolácie s mokrými, nasiaknutými múrami. V tomto extrémnom prostredí sa pianíno i klavír za krátky čas zmení na nepríjemne zapáchajúci, plesnivý hudobný nástroj, ktorý buď funguje iba z časti, vo väčšine prípadov je hudobný nástroj nefunkčný.    

         Zaistite, aby do miestnosti kde je pianíno, alebo klavír nevnikala para z kuchyne. Dlhodobo nevetrajte miestnosť pokiaľ je daždivé počasie. Za dažďa presahuje relatívna vlhkosť vzduchu 90%.  Oprava navlhnutého mechanizmu je veľmi drahá a náročná. Vlhkom trpí mechanizmus, ktorý sa zastavuje, struny a kovové časti hrdzavejú. V prípade dlhodobej zvýšenej vlhkosti použite elektrický odsávač vlhkosti, prípadne lokálny dehydratačný prostriedok napr. Silikagel.

Suché prostredie : Veľmi suchý vzduch (pod 30%) pôsobí veľmi nepriaznivo. Na niekoľkých miestach popraská rezonančná doska, zoschne drevo kolíčnika , čím dôjde k postupnému uvoľňovaniu ladiacich kolíkov a nekontrolovanému rozlaďovaniu nástroja. Veľkým problémom pre klasické hudobné nástroje je sálavé suché teplo - podlahové kúrenie. V žiadnom prípade neumiestnite klavír, alebo pianíno na zastaralé tzv. ústredné podlahové kúrenie kombinované s radiátormi. Pri zastaralom tzv. ústrednom vykurovaní sa teplota vody zohrieva až do 110°C . Prijateľnejšie podlahové kúrenie pre umiestnený klavír , alebo pianíno sú najmodernejšie nízkotepelné systémy, kde médiom je voda, ktorá sa zohrieva na 45 – 60°C (zvyčajne sú to ešte nižšie teploty).

Za pomoci izbového merača zistíte celoročnú teplotu a vlhkosť v miestnosti.  Pokiaľ v zimnom období zmeriate nízku vlhkosť (menej ako 35% ) pomôžu izbové zvlhčovače, závesné odparovače vody, väčšie akváriá s rybkami, množstvo izbových kvetov, ktoré samozrejme nepokladáme na pianíno, alebo klavír. Pomáha i amatérske riešenie, vloženie pohárov s vodou do pianína. Už viac ako 60 rokov mnohí využívajú profesionálne zariadenie ktoré celoročne udržiava ideálne podmienky potrebné pre pianíno í klavír -  klimasystém DAMPP CHASER

Nebuďte ľahostajný k svojmu zdraviu a životnému prostrediu ! Dostatočnú vlhkosť vzduchu nepotrebuje len klasický hudobný nástroj. Rovnaké pod-mienky potrebuje i človek !! Vytvoríte vhodné podmienky pre hudobný nástroj, súčasne vytvoríte ideálne, zdravé prostredie pre seba a svoju rodinu ! 

 • Predmety na nástroji.

Na nástroj nie je vhodné odkladať rôzne predmety, hlavne vázy, kvetináče, ťažké busty, poháre s nápojmi , popolníky a pod. Hrubé a ťažké predmety utlmujú zvuk klavíra a pianína a zabraňujú prirodzenej výmene vzduchu v nástroji. Naopak ľahké predmety na nástrojoch rezonujú a vydávajú rušivé tóny. Živé kvety v kvetináčoch uložené na pianínach a klavíroch poškodzujú lak a drevené časti. Nekontrolovateľne bodovo zvyšujú vlhkosť  na skriňových častiach nástrojov. Nepozorným zalievaním kvetov dochádza k častému javu takzvanému ”preliatiu vody“. Voda prenikne do nástroja a poškodí jemný mechanizmus, alebo klaviatúru.

 • Ladenie , opravy a údržba.

Ladenie nástroja v domácom prostredí doporučujeme  l x ročne najneskôr raz za dva roky. Vyhľadajte overených odborníkov vyškolených technikov-ladičov.  Súčasne si nechajte nástroj vyčistiť a vymeniť prípravky proti moliam. Pokiaľ sa dlhodobo nástroj nepoužíva,  doporučujeme každé 3 roky nástroj skontrolovať, vyčistiť a naladiť.

Opravy nástrojov zverte len vyškolenému servisnému technikovi. Je veľa živnostníkov, ktorý ponúkajú opravy a ladenie klavírov, bez odbor. vzdelania , kvalifikácie,  praktických skúseností a bez originálnej  súčiastkovej základne.

                                    Systematickou výmenou súčiastok udržíte pianíno, alebo klavír vo vynikajúcej kondícii s dlhou úžitkovou hodnotou :

                        -   Výmenu strún a ladiacich kolíkov    výrobcovia odporúčajú najneskôr po 30 - 35 rokoch užívania. V prípade poškodenia strún                                           oxidáciou, hrdzou počuteľnou zmenou kvality a dĺžky znenia tónu, sa čas výmeny strún urýchľuje.

                       -   Výmenu kladívok, tlmičov strún a pružiniek   výrobcovia odporúčajú  najneskôr po 15 -  20 rokoch užívania. Čas výmeny                                                záleží na   využívaní a zaťažení hudobného nástroja. Pri výraznej zmene reakcie - repetície mechaniky, pri počuteľných defek-                                           toch tónu, pri evidentnej tónovej nevyváženosti, pri  nárastu  hlučnosti mechanizmu, výmenu vykonajte skôr.

-   Výmenu klávesových plstí    výrobcovia odporúčajú po 10. - 15. rokoch užívania. V prípade výraznej hlučnosti kláves, ťukanie, vŕzganie, prepad-    

       nutie kláves, pri veľkom bočnom výkyvu tzv. plávaniu kláves atď. , servis klávesnice vykonajte oveľa skôr.

-    Pokiaľ z rôznych príčin nebola od nova vykonaná na nástroji žiadna výmena súčiastok odporúčame po 40. rokoch vykonať generálnu opravu.

-    Koncertné nástroje, rovnako nástroje na ZUŠ-kách , konzervatóriách i vysokých školách potrebujú individuálnu starostlivosť so skoršími inter-

       valmi  odborných opráv i s výmenou opotrebovaných častí pianín a klavírov.

Starostlivosť o povrchovú úpravu  v prevedení mat vykonávame, čistíme v smere vlákien a ošetrujeme prípravkom na matný nábytok s obsahom včelieho vosku. Povrchovú úpravu  nástrojov v prevedení vysoký lesk , ničím nenatierame, naopak povrch odmastíme, umyjeme a vysušíme flane-lovou tkaninou. Staršie nástroje s vysokým leskom ktoré nesú znaky opotrebenia ošetrujeme s prípravkom, ktoré doporučuje výrobca klavírov. Vynikajúce prípravky na ručné opätovné preleštenie  a povrchové ošetrenie vysokého lesku vyrábajú firmy 3M a SONAX.

 • Životnosť pianín a klavírov.

Pri správnom uložení v miestnosti, pravidelnej  a kvalifikovanej údržbe technikov, pri používaní nástroja s citom a úctou, v takom prípade nástroje slúžia niekoľkým generáciám  desiatky rokov. /Viac než 100 rokov/.

 
 
 

ŠKODCOVIA  V  KLAVÍRI

                  MYŠ

Častý nežiadúci návštev-ník prízemných priestorov rodinných  domov a škol-ských zariadení.  Pokiaľ Vás myš navštívi a máte na prízemí pianíno, bez Vášho súhlasu sa Vám skôr či neskôr v pianíne ubytuje. Za krátky čas si overí, že o nej neviete a z vlny, plstí pianínovej me-chaniky a klávesových podložiek si v priestore pod klávesami vybuduje hniezdo. Čím dlhšie vo Va-šom klavíry myš zostane, následky poškodenia sú veľmi nepríjemné i so sprievodným myšacím zápachom. Rozsypte pod klávesy prací prášok prí-padne nastrúhané mydlo. Týmto prípravkom dáte myši najavo, že Vaše pia-níno nie je ubytovňa :-) 

             Moľa šatniková

Pianíno i klavír má 80% sú-čiastok potiahnuté vlnou. Hotový RÁJ pre mole šatniko-vé. V prípade že sa nechránite voči tomuto škodcovi žiad-nym prípravkom a vytvorili Ste podmienky , aby sa u Vás moľa šatníková udomácnila, pripravte sa na dlhoročný boj. Niekedy sa zdá, že larvy mole sú nezničiteľné. Prehryzú sa do vnútra vlny bez toho , aby Ste to ovplyvnili a rozožerú vlnu do úplného zničenia. Využite všetko preto, aby dospelá moľa z Vášho bytu odletela a nenasadila vajíčka na vlnu v pianíne alebo v  klavíry.

Mole nemajú radi vôňu silne aromatických rastlín vetvičiek chmeľu, levandule, cédrového dreva, ale i vôňu pracieho prášku, alebo nastrúhaného mydla.

Richard Šulc

Agátová  1927/2

052 01, Spišská Nová Ves

Adresa:

Richard Šulc

Mob.:  +421 905 507 317

Mail :  sulc @ atelierpiano.sk

Kontakt: